Ondernemerschap

De risico-inventarisatie & -evaluatie

SERIS Nederland - Dordrecht

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)  is al heel lang verplicht voor alle werkgevers; sinds 1994. Omdat de medewerkers van een beveiligingsbedrijf op locatie van de klant werken, vraagt dit extra aandacht en inspanning. Een blog van onze partner SERIS Nederland.

BRANCHE RI&E 

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht iedere werkgever een arbobeleid te voeren dat is gericht op het realiseren van ideale werkomstandigheden. Eén van de manieren waarop de Arbowet (artikel 5) dat probeert te garanderen, is door het verplicht stellen van een RI&E. 

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak. In de praktijk wordt deze taak veelal neergelegd bij een preventiemedewerker. Als een bedrijf meer dan 25 medewerkers heeft, moet de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Er hoeft geen toetsing plaats te vinden indien:  

  • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken  
  • het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een in de cao opgenomen RI&E-instrument óf een erkende branche RI&E. 

De wet noemt geen termijn met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E maar gaat uit van een actuele RI&E. Verandert een bedrijf iets in de werkmethoden, de werkomstandigheden of is er verandering door technische innovaties, dan moet de RI&E worden bijgesteld. 

ARTIKEL 5 ARBO WET 

  • Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. 
  • In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst. 
  • Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen. 
  • De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. 
  • Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer. 
  • De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. 

RI&E VEILIGHEIDSBRANCHE 

SERIS maakt als werkgever gebruik van de branche-RI&E van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Naast de RI&E die voor SERIS als organisatie geldt, wordt voor elke opdrachtgever ook nog eens een specifieke RI&E gemaakt. Om dit te realiseren, wordt de situatie bij de opdrachtgever volledig geïnventariseerd. De uitkomsten daarvan worden vervolgens met de opdrachtgever besproken. De acties die daar uit voortkomen worden tot slot in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. 

ONLINE 

De RI&E kan tegenwoordig volledig digitaal worden uitgevoerd. Dat is natuurlijk helemaal van deze tijd. De vereiste acties vanuit de verschillende inventarisaties zijn daardoor eenvoudig en snel op te volgen. De borging kan vervolgens in één oogopslag gedaan worden door de afdeling Kwaliteit, ARBO en Milieu van SERIS. 

ACTUEEL  

Behalve dat SERIS bij aanvang aan de verplichtingen voldoet, wordt de RI&E ook regelmatig bijgewerkt om deze actueel te houden. Het voordeel daarbij is dat er ook direct kan worden gekeken of de veranderende situatie gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de beveiliger.  

VEILIGHEID MEDEWERKERS 

SERIS hecht als beveiligingsbedrijf vanzelfsprekend veel belang aan de veiligheid van haar medewerkers. Om die reden hebben wij dan ook aanvullende acties genomen. De beveiligers kunnen 24/7 direct contact opnemen met de Particuliere Alarm Centrale (PAC). Daarnaast worden er door de beveiligers op locatie regelmatig zogenaamde “levenstekens” gegeven. Op die wijze kan er worden vastgesteld dat bij die persoon alles in orde is. Naast de inzet van dergelijke technische oplossingen zijn alle beveiligers aanvullend opgeleid. Naast het diploma Beveiliger zijn de opleidingen BHV, BHV Ploegleider, EHBO en VCA gebruikelijk om de veiligheid te vergroten. SERIS geeft tevens nog een aantal, door SERIS zelf ontwikkelde, opleidingen, waarbij veiligheid een belangrijk aspect is. Denk hierbij aan de opleiding tot Hospitality Security Officer en Harbour Security Officer. 

Door deze extra aandacht voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie neemt SERIS enerzijds de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar eigen medewerkers, maar ondersteunt zij ook de klant  met het realiseren van een veilige werkomgeving. 

Dit artikel wordt u aangeboden door

SERIS Nederland

SERIS is een familiebedrijf; met ons moederbedrijf in Frankrijk en onze zusterbedrijven in België, Luxemburg en Ivoorkust beschikken wij over jarenlange internationale kennis en kunde op het gebied van beveiligingsgerelateerde dienstverlening. Daarnaast hebben wij meer dan 100 jaar ervaring op de Nederlandse beveiligings- en veiligheidsmarkt! De oplossingen die wij bieden voor uw vraagstukken voldoen aan alle wettelijke bepalingen en zijn gebaseerd op het principe Maatschappelijk Verantwoord (duurzaam) Ondernemen. Al onze activiteiten zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche en beschikken over het Keurmerk Beveiliging en VCA* 2008/5.1 certificaat.

Meer nieuws