Algemeen nieuws

Logistieke sector overwegend positief over Klimaatpakket Jetten

02-05-23

De logistieke sector heeft overwegend positief gereageerd op het Klimaatpakket dat minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie op 26 april namens het kabinet presenteerde. Het totale investeringsbedrag bedraagt 28 miljard euro. Meer dan 1,4 miljard euro daarvan is bestemd voor het verminderen van CO2-uitstoot van de mobiliteit, inclusief de logistieke sector.

evofenedex, de ondernemersorganisatie voor internationale handel en logistiek, is tevreden dat de maatregelen die gericht zijn op het bedrijfsleven, rekening houden met de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat om te voorkomen dat bedrijven uitstoot verplaatsen door te vertrekken. ‘Het kabinet ziet ook in dat de plannen gevolgen hebben de arbeidsmarkt. Voor de logistiek zijn de ambities verhoogd en is er meer budget beschikbaar gesteld.’

Duidelijkheid nodig

Wel stelt evofenedex dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over de invulling van het budget voor het verduurzamen van de logistiek, ‘zodat handels- en productiebedrijven tijdig de juiste investeringen kunnen doen’. Het kabinet wil in totaal meer dan 1,4 miljard euro investeren in het verminderen van CO2-uitstoot van de mobiliteit. Binnen dit pakket is ruim 400 miljoen euro gereserveerd voor laadinfrastructuur, bijna 7 miljoen euro voor de uitbreiding van zero-emissiezones en 178 miljoen euro om waterstof in de binnenvaart en zwaar vrachtverkeer te subsidiëren. Andere maatregelen hebben betrekking op het aanscherpen van CO2-prestaties in het goederenvervoer en het invoeren van een CO2-grondslag voor emissievrije vrachtwagens binnen de vrachtwagenheffing.

Scheepvaart

In de zeevaart wordt 111 miljoen geïnvesteerd en 40 miljoen in walstroom. Er zijn ook specifieke maatregelen voor de binnenvaart, zoals het beprijzen van emissies en het streven naar een gemiddeld energielabel B voor binnenvaartschepen in 2030.

evofenedex vraagt ook hier om meer duidelijkheid: ‘Meer helderheid en een nadere invulling is op korte termijn noodzakelijk. Vanuit evofenedex is met name voor de binnenvaart een zorg dat er wordt ingezet op middelen in plaats van op doelen en de haalbaarheid ervan. Er lijkt, anders dan voor de zeevaart, geen budget beschikbaar om de sector te ondersteunen met deze enorme vergroeningsopgave.’

Bijmengen van biobrandstoffen

TLN, de brancheorganisatie voor het wegvervoer, ziet een gevaar in de bijmenging van biobrandstoffen. Die moet omhoog en daardoor zullen benzine en diesel aan de pomp duurder worden. Die financiële gevolgen zijn echter niet de grootste zorg van TLN – dat is de kwaliteit van de brandstof. Volgens de organisatie hebben trucks steeds vaker last van motorstoringen door het gebruik van biobrandstoffen. Een groter aandeel van bijvoorbeeld FAME – de goedkoopste bijmengoptie, gemaakt van gebruikte plantaardige oliën, dierlijke vetten en frituurvet – maakt dit risico groter. Daarom dringt TLN aan op het aanscherpen van kwaliteitseisen.

Netcapaciteit

TLN maakt zich ook zorgen over een gebrek aan maatregelen om de netcapaciteit op orde te brengen. Daar wees de organisatie al op in het Groenboek, dat voorzitter Elisabeth Post op 9 december 2022 aan staatsecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aanbood. Daar mee liet de transport- en logistieksector zien dat ze ambitie heeft om te verduurzamen en dat de ondernemers zich realiseren dat ze een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan de verduurzaming en de energietransitie.

In de praktijk lopen logistieke ondernemers echter aan tegen allerlei problemen. Zoals het gebrek aan laadcapaciteit voor elektrische vrachtauto’s, stroperige procedures om hun energievoorziening toekomstbestendig te maken en de grenzen in wat netbeheerders kunnen aanbieden en afnemen. TLN vroeg in het Groenboek daarom om een aantal randvoorwaarden op het gebied van ‘beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid’. Het gaat om groene energie, ondergrondse infrastructuur (energienetwerk), bovengrondse infrastructuur (laadinfrastructuur) en materieel.

Meer CO2-reductie nodig

Het totale investeringsbedrag voor alle maatregelen samen bedraagt 28 miljard euro. De maatregelen omvatten normering, prijsstelling en subsidiëring. Naast de logistieke sector wordt er ook geïnvesteerd in de industrie, circulaire economie, gebouwde omgeving en landbouw.

Het aanvullende pakket is noodzakelijk omdat het huidige beleid van het kabinet ontoereikend bleek om de eigen ambitie van 60 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te behalen. Er is een extra afname van 22 megaton nodig.

foto: In de zeevaart wordt 111 miljoen geïnvesteerd en 40 miljoen in walstroom. (foto Tekst & Toebehoren)

Meer nieuws