Innovatie

Milieusector groeit harder dan de economie

04-07-23

In de afgelopen twintig jaar is de toegevoegde waarde van de milieusector verdrievoudigd. Desondanks blijft de bijdrage aan de Nederlandse economie beperkt. Het aandeel groeide in die periode van 1,66 procent tot 2,56 procent van het bbp. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht specifiek het deel van de Nederlandse economie dat zich bezighoudt met uiteenlopende milieuactiviteiten. Daaronder vallen alle bedrijven en organisaties die producten maken en diensten verlenen die uitdrukkelijk bedoeld zijn om het milieu te beschermen, of die gericht zijn op het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het gaat om afvalverwerkingsbedrijven, producenten en installateurs van zonnepanelen, bedrijven die woningen isoleren, maar ook organisaties als Natuurmonumenten. 

‘Dat het belang van de milieusector voor het bbp groter wordt, toont aan dat de milieusector harder groeit dan de rest van de economie’, constateren de onderzoekers. Alleen in de laatste twee (corona)jaren was dat niet het geval.

Kyoto-protocol 

De werkgelegenheid in de milieusector is sinds 2002 met twee derde toegenomen.  Omgerekend ging het om ruim 197.000 voltijdbanen in 2022. Het aandeel van de milieusector in het totaal aantal banen in Nederland is gestegen van 1,7 tot 2,4 procent. Daarmee behoort Nederland tot de middenmoot van de Europese landen.

De groei, wowel qua toegevoegde waarde als qua aantal banen, begon na 2005. In dat jaar traden de klimaatafspraken van het Kyoto-protocol in werking. Vanaf 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten, nam het groeitempo van de milieusector opnieuw toe.

Hernieuwbare energie

In de afgelopen decennia is het belang van de verschillende bedrijfstakken binnen de milieusector veranderd. In 2001 leverde het verwerken van afval en afvalwater, samen met energiebesparing, de belangrijkste bijdrage aan de toegevoegde waarde en het aantal banen in de milieusector. Die activiteiten waren destijds goed voor in totaal 65 procent van de banen.

In 2021 leverde de productie van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld uit wind en zon) de belangrijkste bijdrage, met 27 procent van alle werkgelegenheid. Ook de bestrijding van luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen is flink gegroeid tot bijna 7 procent van alle werkgelegenheid. 

Het aantal banen in de warmte- en energiebesparing is in de laatste twintig jaar juist maar met 2 procent toegenomen. Daarmee is dit aandeel in de totale werkgelegenheid van de milieusector sterk gedaald, tot minder dan 14 procent.

foto:

Meer nieuws