Mobiliteit en vervoer

Overslag in Rotterdamse is flink gedaald

21-02-24

De totale goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in 2023 6,1 procent lager uitgekomen: op 438,8 miljoen ton. Dat is bijna 30 miljoen ton minder dan in 2022. De afname was vooral merkbaar bij kolen, containers en overig droog massagoed. De overslag nam daarentegen toe in de segmenten agribulk, ijzererts & schroot en LNG.

De overslag van droog massagoed daalde in 2023 ten opzichte van 2022 met 11,8 procent. Er is vorig jaar 3,4 procent minder nat massagoed overgeslagen. Ruwe olie en minerale olieproducten daalden. De overslag van LNG steeg daarentegen, met 3,7 procent naar 11,9 miljoen ton. Europa blijft namelijk veel vloeibaar gas importeren als vervanging van Russisch aardgas per pijpleiding. Ook vond er meer bunkering plaats met zeegaande LNG-tankers.

Geopolitieke onrust

‘Het jaar 2023 kenmerkte zich door voortdurende geopolitieke onrust, lage economische groei als gevolg van hogere rentes en haperende wereldhandel’, blikte Boudewijn Siemons terug. Hij presenteerde voor het eerst de overslagcijfers als CEO van Havenbedrijf Rotterdam. De nadelige omstandigheden misten hun uitwerking niet op de overslag.

Maar zei Siemons: ‘Het was ook het jaar van veel grote investeringsbeslissingen en mijlpalen in de transitie naar een duurzame haven. We hebben de definitieve investeringsbeslissing genomen voor de aanleg van het CO2-transport- en CO2-opslagproject Porthos. Ook is de bouw van het nationale waterstofnetwerk in de Rotterdamse haven van start gegaan. En we hebben dit jaar een aantal belangrijke ontwikkelingen in het logistieke segment gevierd, zoals de aankondiging van de uitbreidingen van containerterminals APMT en RWG en de ingebruikname van de CER. Allemaal ontwikkelingen die ons een stap dichterbij een succesvol en toekomstbestendig haven- en industriecomplex brengen.’

Investeringsklimaat verslechtert

Siemons deed een oproep aan politiek Den Haag en het toekomstige kabinet: ‘We maken ons grote zorgen over het verslechterende investeringsklimaat en de concurrentiepositie van de industrie, zoals bijvoorbeeld de chemie, in Nederland. De sector levert een cruciale bijdrage aan de transitie naar een duurzame economie. Om tempo te houden in de energie- en grondstoffentransitie moeten er door de overheid moeilijke keuzes worden gemaakt. Bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn en Nederland moet weer dé vestigingsplek voor de innovatieve en duurzame chemie worden.’

Financieel heeft het Havenbedrijf een stabiel jaar achter de rug. De opbrengsten stegen met 1,9 procent tot 841,5 miljoen euro. Door prijsherzieningen en nieuwe contracten zijn de contractopbrengsten uit verhuur van haventerreinen gestegen met 28,4 miljoen euro. De inkomsten uit havengelden daalden met 4,6 miljoen euro. Dat kwam door de lagere overslag. Het nettoresultaat nam door incidentele posten en hogere rentelasten af tot 233,5 miljoen ton. Dat was in 2022 nog 247,2 miljoen. Het Havenbedrijf investeerde vorig jaar 295,4 miljoen euro en dat was bijna 15 procent meer dan in 2022.

Investeringen in containeroverslag gaan door

In 2023 nam de overslag van containers: in TEU’s gerekend met 7,0 procent, zodat het aantal 20-voeters uitkwam op 13,4 miljoen. De daling die in 2022 inzette heeft zich in 2023 voortgezet. De belangrijkste redenen zijn volgens Havenbedrijf Rotterdam de lagere consumptie en lagere productie in Europa en het wegvallen van volumes van en naar Rusland als gevolg van de sancties.

Ondanks de aanhoudende dip in de containeroverslag, breiden APM Terminals en Rotterdam World Gateway hun terminals in de Prinses Amaliahaven uit. Bij APMT gaat het om een terrein van zo’n 47,5 hectare, inclusief een diepzeekade met een totale lengte van één kilometer. Dat levert ongeveer 2 miljoen TEU aan extra terminalcapaciteit. Bij RWG betreft de uitbreiding ongeveer 45 hectare terminalterrein en 920 meter kademuur. Hier groeit de capaciteit, gefaseerd, met 1,8 miljoen TEU. Beide terminals worden voorbereid op het gebruik van walstroom en zullen CO₂-neutraal gaan opereren.

Ook Havenbedrijf Rotterdam zelf investeert in voorzieningen voor de containersector. De komende jaren zullen steeds meer en steeds grotere containerschepen door het Yangtzekanaal naar de terminals op de Maasvlakte varen. Om de huidige schepen meer ruimte te geven en ook de steeds groter wordende schepen goed te kunnen laten passeren, wordt het vaarpad van het Yangtzekanaal de komende jaren over de gehele lengte verbreed. Dit project bestaat uit drie deelprojecten.

Het eerste deelproject is in september 2023 gestart: de aanleg van 500 meter kade direct bij de entree van de Rotterdamse haven. Aan deze kade komen ligplaatsen voor twaalf sleepboten. De ingebruikname staat gepland voor begin 2025.

foto: In het Yangtzekanaal komt een nieuwe kade met ligplaatsen voor sleepboten. (foto Tekst & Toebehoren)

Meer nieuws