Ondernemerschap

Blog AGIN Timmermans: het belang van vroegsignalering voor verhuurders

Agin Timmermans - Rotterdam

Op het gebied van schuldhulpverlening is er de afgelopen jaren al veel bereikt en deze positieve trend zet door. Partner AGIN Timmermans draagt daar graag een steentje aan bij. Een blog van Roel Visser.

Eerder en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat er minder schuldenaren komen en dat schuldeisers sneller betaald krijgen. Als verhuurder van een woning aan een particulier is het van belang mee te gaan in deze ontwikkeling. Dit voorkomt hoge schulden en mogelijk zelfs een procedure tot huisuitzetting. Maar mocht het toch zover komen, dan gaan rechters toetsen of verhuurders hebben voldaan aan hun (nieuwe) meld- en informatieverplichtingen als bepaald in Artikel 2 Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarin staat opgenomen dat een verhuurder zich moet richten tot het College voor Schuldhulpverlening, als hij:

· inspanning heeft geleverd om in persoonlijk contact te treden met de huurder om deze te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;

· de huurder gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;

· de huurder ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd over de betalingsachterstand; en

· bij die schriftelijke herinnering heeft aangeboden om met schriftelijke toestemming van de huurder zijn contactgegevens aan het college te verstrekken en de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd.

Veel verhuurders ondernemen deze stappen al, en dat voorkomt oplopende schulden voor huurders en zelfs ontruiming. Het is echter ook van belang om in een gerechtelijke procedure aan te kunnen tonen dát deze stappen zijn ondernomen. Wij adviseren daarom niet alleen de genoemde stappen te ondernemen maar ook om deze goed te documenteren zodat deze bij de dagvaarding gevoegd kunnen worden. Hiermee toont de verhuurder aan dat er alles aan is gedaan om minnelijk een oplossing te bereiken maar dat de gerechtelijke weg niet te voorkomen is geweest.

Onlangs was het naleven van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening onderwerp van geschil in een procedure voor de Rechtbank Rotterdam. Naar het oordeel van de kantonrechter kon niet worden uitgesloten dat de huurachterstand niet zo hoog was opgelopen als de verhuurder tijdig had voldaan aan haar verplichtingen die volgen uit het Besluit, hetgeen tot afwijzing van de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde heeft geleid. Dit toont nogmaals het belang aan van een goed minnelijk voortraject en goede documentatie.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. T 088 411 12 13.

Foto: AGIN Timmermans

Dit artikel wordt u aangeboden door

Agin Timmermans

Gerechtsdeurwaarders, Juristen, Incassospecialisten

Meer nieuws