Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: aandeelhoudersvergadering gedurende de coronacrisis

BASE Advocaten - Rotterdam

Het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen op vele terreinen en vergt ook van bedrijven aanpassingsvermogen. Waaronder op het terrein van de (jaarlijkse) aandeelhoudersvergadering.

Een aantal besluiten binnen de vennootschap moet dwingendrechtelijk door de algemene vergadering worden genomen. Op grond van maatregelen van de overheid is tot 28 april 2020 het samenkomen in groepen in zijn geheel verboden en mogelijk wordt deze maatregel verlengd. Kortom, op het moment kunnen fysieke vergaderingen niet plaatsvinden. In hoeverre is het dan nog mogelijk om aandeelhoudersbesluiten te nemen? Kan een aandeelhoudersvergadering volledig virtueel plaatsvinden? In deze blog geven wij antwoord op deze vragen en staan wij kort stil bij de aangekondigde noodwet voor beursgenoteerde ondernemingen.

Virtuele aandeelhoudersvergaderingen
De wet is helder; voor zowel de NV als de BV wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden (artikelen 2:108 en 2:218 BW). Het uitgangspunt is dat de algemene vergadering wordt gehouden in de plaats die in statuten wordt vermeld of in de gemeente waar deze vennootschap haar woonplaats heeft. Momenteel is samenkomen op een centraal punt niet mogelijk. Kan de vergadering ook digitaal plaatshebben?

Sinds 2007 behoort een digitale aandeelhoudersvergadering tot de mogelijkheden (artikelen 2:117a en 2:227a BW). Op grond van deze wetsartikelen is het mogelijk om in de statuten op te nemen dat aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel aan de aandeelhoudersvergadering kunnen deelnemen. In het artikel is neergelegd dat zij via een elektronisch communicatiemiddel het woord kunnen voeren en het stemrecht kunnen uitoefenen. Op deze wijze kan worden deelgenomen aan een vergadering zonder fysiek aanwezig te zijn.

Aan de digitale algemene vergadering zijn wel een aantal voorwaarden verbonden (artikelen 2:117a lid 2 en 2:227a lid 2 BW). De aandeelhouder moet:

– via het elektronische communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;
– de gehele vergadering rechtstreeks (‘live’) kunnen volgen; en
– het stemrecht kunnen uitoefenen.

Noodwet beursgenoteerde ondernemingen
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd een noodwet te maken waardoor algemene aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven – zonder statutaire grondslag – toch digitaal kunnen doorgaan. Zodra de noodwet er is kan het bestuur bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via ‘livestream’ te volgen is. Voorwaarde is wel dat de aandeelhouders van tevoren vragen kunnen stellen en dat deze ook beantwoord worden tijdens de vergadering. De noodwet zal het ook mogelijk maken om de algemene vergadering en het opmaken van de jaarrekening tijdelijk uit te stellen. De noodwet is nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Conclusie
Kortom, onder de bestaande wetgeving is het toegestaan om een digitale aandeelhoudersvergadering te organiseren. Daarvoor moet wel een statutaire grondslag bestaan en de deelname moet toereikend zijn (identificatie, rechtstreeks en stemrechten kunnen uitoefenen). Daarbij is een vergadering met fysieke aanwezigheid van de voorzitter, de bestuurders en de commissarissen nog nodig. Om zonder statutaire grondslag en om in zijn geheel digitaal te kunnen vergaderen is toch een afzonderlijke noodwet noodzakelijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Ruben van Eijck of Elana Stengs van de sectie Corporate & Commercial Litigation van BASE Advocaten.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws