Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: de reset van KEI en procesvernieuwingen

BASE Advocaten - Rotterdam

De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die enkele belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht regelt (1). De wet treedt in werking op 1 oktober 2019. Wat verandert de nieuwe wetgeving aan het huidige civiele procesrecht?

Twee veranderingen 
Allereerst wordt er met deze wet een einde gemaakt aan het digitaal procederen bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Vanaf de inwerkingtreding zal op alle zaken die worden aangebracht bij de rechtbank weer het uniforme ‘papieren’ procesrecht gelden. Dit blijft anders voor vorderingsprocedures in cassatie.

Ten tweede regelt de nieuwe wet dat procesvernieuwingen uit de wet van 2016 worden overgenomen in het Wetboek van Rechtsvordering (hierna: Rv)(2). Hierbij wordt art. 30k-30n KEI-Rv ingepast in het huidige Rv. Het is nog onduidelijk wanneer de andere onderdelen van de wet uit 2016 worden ingevoerd (bijv. de procesinleiding, het oproepingsbericht en de strakkere termijnen).

Procesvernieuwing 
Art. 30k-30n KEI-Rv wordt vrijwel letterlijk overgenomen in art. 87-90 Rv. Deze artikelen zien op een versterking van de regiefunctie van de rechter en op een verruiming van de mogelijkheden tijdens een mondelinge behandeling. Door de regiefunctie kan de rechter ook meer maatwerk leveren voorafgaand aan de mondelinge behandeling.

De belangrijkste concrete procesvernieuwingen in het Rv zijn:

– in alle gevallen en in elke stand van het geding kan er een mondelinge behandeling plaatsvinden (3);
– de rechter kan overleggen met partijen over het gevolg van de procedure (4);
– de rechter kan tijdens de mondelinge behandeling aanwijzingen of bevelen geven voor het verrichten van nadere proceshandelingen (5);
– de mogelijkheid om tijdens de mondelinge behandeling getuigen of partijdeskundigen formeel te horen (6);
– de griffier bericht partijen voorafgaand over het doel van de mondelinge behandeling (7);
– de rechter en partijen krijgen de wettelijke bevoegdheid om vragen te stellen tijdens de mondelinge behandeling (8);
– de rechter krijgt een sterkere regierol ten aanzien van schikken gedurende de mondelinge behandeling (9);
– een proces-verbaal kan bestaan uit een beeld- en/of geluidsopname van de zitting (10).

Conclusie 
Wij juichen de versterking van de regiefunctie van de rechter toe. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre rechters die rol gaan waarmaken en hoe goed zij de procespartijen daarbij betrekken.

Meer weten? Neem dan contact op met Elana Stengs of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

 

1. EK 2018/2019, 35175, 'Wijziging van het Wetboek van Rechtsvordering tot intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mondelinge behandeling en een versterking van de regiefunctie van de rechter'. (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35175_intrekking_verplichting_om).
2. Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 288 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-288.html).
3. Art. 87 lid 1 nieuw-Rv; dit is niet meer beperkt tot de schikkingscomparitie.
4. Art. 87 lid 2 sub d nieuw-Rv.
5. Art. 87 lid 2 sub e nieuw-Rv.
6. Art. 87 lid 3 nieuw-Rv; Afdeling 9 van titel 2 Boek 1 BW is overeenkomstig van toepassing verklaard.
7. Art. 87 lid 4 nieuw-Rv.
8. Art. 88 lid 1 nieuw-Rv.
9. Art. 89 nieuw-Rv.
10. Art. 90 nieuw-Rv.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws