Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: inperking ontslagbescherming stichtingsbestuurder

BASE Advocaten - Rotterdam

Momenteel geniet de bestuurder van een stichting meer ontslagbescherming dan een bestuurder van een NV of BV. Met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 zal hierin voor de stichtingsbestuurder een aanzienlijke wijziging optreden.

Een bestuurder van een stichting heeft vaak een dubbele rechtsbetrekking. Naast bestuurder is deze veelal ook werknemer. Indien het bestuurderschap wordt beëindigd, leidt dat niet automatisch tot een beëindiging van het werknemerschap. Bij een NV of BV is dat wel het geval; die bestuurders hebben geen ontslagbescherming. Met ingang van 1 juli 2021 zal dit laatste eveneens gaan gelden voor de bestuurder van een stichting. Kortom, een inperking van de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder.

Het voorgaande heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van de stichtingsbestuurder. Tot 1 juli 2021 is de medewerking van de bestuurder nog vereist om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Of de kantonrechter of het UWV dienen daar toestemming voor te geven. Vanaf 1 juli 2021 is dat niet langer het geval. Dit neemt niet weg dat er voor het ontslag van een stichtingsbestuurder, net als voor een bestuurder van een NV of BV, wel een redelijke grond dient te zijn. Indien een dergelijke redelijke grond voor ontslag ontbreekt, kan de rechter een billijke vergoeding toekennen. Dit vergt echter wel dat de bestuurder een procedure start, waarbij de uitkomst onzeker is. In de praktijk is het dan ook raadzaam om op voorhand in de arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding op te nemen. Op deze wijze kan compensatie worden geboden voor de beperkte ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder.

Tot slot wijzigt ook de bevoegde rechter voor geschillen tussen de bestuurder en de stichting. Tot 1 juli 2021 is dat de kantonrechter van de woonplaats van de bestuurder of van de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. Met ingang van 1 juli 2021 wordt dat de rechtbank (dus niet langer de kantonrechter!) van de plaats waar de stichting gevestigd is.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht van BASE Advocaten.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws