Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: modernisering bewijsrecht – deel 1

BASE Advocaten - Rotterdam

Met het in juni 2020 ingediende Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (“het Wetsvoorstel”) wil de wetgever het bewijsrecht in burgerlijke zaken makkelijker en moderner maken. Doel: eerlijkere, betere en snellere civiele procedures. In een serie blogs leg ik de kern van het wetsvoorstel uit. Deel 1 gaat over de aanvulling van de waarheids- en volledigheidsplicht van procespartijen.

In een civiele procedure bepalen partijen in grote mate zelf over welke stellingen en feiten de rechter een oordeel moet geven. Wel zijn zij op grond van artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verplicht de voor hun zaak relevante feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Bewust liegen of feiten verdraaien, onthouden of tegen beter weten in ontkennen: het mag allemaal niet. Wat de wet nu nog niet voorschrijft, is wanneer partijen moeten voldoen aan de waarheids- en volledigheidsplicht. Voor de efficiëntie van een rechtszaak geldt: hoe eerder, hoe beter. Precies dat wil de wetgever nu in artikel 21 Rv vastleggen. Naast eerlijk en volledig zijn, moeten partijen volgens het Wetsvoorstel straks “de gegevens waarover zij redelijkerwijs kunnen beschikken en die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs voorzienbaar van belang zijn voor de beoordeling van hun vordering, verzoek of verweer” verzamelen voordat een zaak aan de rechter wordt voorgelegd en vervolgens in de procedure aan de rechter verstrekken. In gewone taal betekent dit voor de praktijk:

1. Huiswerk voorafgaand aan de procedure

– zorg voor een goed opgebouwd dossier;
– verzamel alle gegevens en stukken waarover je zonder al te veel moeite of kosten kunt beschikken en waarvan je denkt dat deze relevant zijn voor de zaak;
– laat je goed adviseren over je proceskansen.

2. Kaarten op tafel in de procedure

– is een rechtszaak onvermijdelijk, houd dan geen bewijs achter, ook niet als (verrassings)tactiek;
– zorg dat je advocaat beschikt over alle relevante gegevens/stukken, zodat hij die in het begin van de procedure aan de rechter kan voorleggen.

Als een partij zich niet aan de waarheids- en volledigheidsplicht houdt, dan is de rechter vrij daar gevolgen aan te verbinden. Die kunnen vervelend uitpakken. Goede dossieropbouw is al essentieel voor de uitkomst van een juridisch geschil, maar wordt met de aangevulde waarheids- en volledigheidsplicht dus nog belangrijker.

Het bouwen en bijsturen van een dossier voordat een geschil voor de rechter komt is een belangrijk onderdeel van ons vak. Zo schrijven we achter de schermen mee (ghostwriting) om een partij zo goed mogelijk in stelling te brengen voor een procedure of schikking. Ook hiervoor geldt: hoe eerder we betrokken zijn, hoe beter. Bij een dreigend geschil is het dan ook verstandig zo snel mogelijk advies in te winnen over dossieropbouw.

Vragen over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar Michiel de Vlieger, specialist in civiele procedures van BASE Advocaten.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws