Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: NOW-regeling op de schop, concernbepaling onder voorwaarden verruimd

BASE Advocaten - Rotterdam

Eerder informeerden wij u over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW”). De NOW-regeling beoogt ondernemingen die onder de huidige bijzondere omstandigheden te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 20% een tegemoetkoming in de loonkosten te geven op basis waarvan zij gedurende de maanden maart, april en mei zo veel mogelijk de salarissen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Uitgangspunt in de regeling is dat bij een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, de omzetdaling van de gehele groep de basis is.

Het bedrijfsleven en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het kabinet opgeroepen tot versoepeling van de concernbepaling, omdat bij omzetvaststelling op concernniveau het doel van de regeling – behoud van werkgelegenheid – niet altijd zal kunnen worden gerealiseerd. De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat een werkmaatschappij van een concern met zeer uiteenlopende activiteiten wel wordt geconfronteerd met 20% omzetdaling of meer, terwijl de activiteiten van de andere werkmaatschappijen van het concern doorlopen of zelfs beter draaien en op concernniveau daarom geen sprake is van 20% omzetdaling. Als werkmaatschappijen van een concern geen individueel beroep op de regeling kunnen doen en er geen interne solidariteit tussen de werkmaatschappijen en/of onderdelen binnen het concern is, dan zou dit ertoe kunnen leiden dat de individuele werkmaatschappij toch overgaat tot ontslag.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom gehoor gegeven aan deze oproep. De NOW-regeling wordt zodanig gewijzigd dat individuele werkmaatschappijen van een concern loonkostensubsidie kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. De werkmaatschappij moet wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Op 1 mei jl. is als gevolg van deze en een aantal andere kleinere aanpassingen de NOW-regeling opnieuw gewijzigd.

Voorwaarden
Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, namelijk:

1. Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Door het groepshoofd of de moedermaatschappij dient voorafgaand aan de aanvraag te worden verklaard dat:

o binnen de groep geen bonussen aan het bestuur of de directie van het concern en de werkmaatschappij worden uitgekeerd;
o geen winst (ook niet aan derden buiten de groep) of dividend zal worden uitgekeerd;
o er binnen de groep geen eigen aandelen zullen worden ingekocht;
o alles tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Deze verklaring dient in de administratie te worden bewaard.

2. Er is een akkoord met de vakbond over werkbehoud. Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet met de vakbonden, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.

3. Het is geen personeels-bv. Personeel-bv´s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau. Op dat niveau komen de omzet(daling) en de inzet van het personeel immers samen. Op het niveau van werkmaatschappijen van deze concerns is deze koppeling afwezig. De loonsom zit bij de personeels-bv en de omzet zit bij de andere werkmaatschappijen. Daarom kan een personeels-bv niet aanvragen, tenzij de bedrijfsmatige activiteiten van de rechtspersoon voor minder dan de helft bestaan uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

4. Deze mogelijkheid geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van deze wijziging komen hiervoor niet in aanmerking. Overigens zullen de aanvragen die eerder zijn ingediend uitgaan van een omzetdaling van minstens 20% op concernniveau en derhalve niet in aanmerking komen voor deze wijziging, omdat de voorwaarde is dat het concern geen 20% omzetdaling heeft.

Controlewaarborgen
Met het oog op het beperken van strategisch gedrag komen er daarnaast aanvullende eisen die door de accountants worden getoetst, namelijk:

– Geen werkzaamheden overdragen aan de andere werkmaatschappijen. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
– Bij uitlening van werknemers wordt de omzetdaling gecorrigeerd. Indien werknemers van de werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit, dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij verlaagd te worden met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
– Het transferpricing systeem mag niet worden aangepast. Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
– Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend. Dit beperkt het risico van schuiven met voorraden.

In de nog op te stellen standaarden van accountants wordt verder uitgewerkt hoe de controle van de accountant hierop plaatsvindt.

Openbaarmaking gegevens
Nu voor de financiering van de tegemoetkoming in loonkosten een fors beroep wordt gedaan op publieke middelen, wordt een nieuwe bepaling opgenomen die ziet op openbaarmaking. De werkgever die een tegemoetkoming aanvraagt, wordt geacht akkoord te zijn met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier. Deze bepaling is zo geformuleerd dat deze ook ziet op aanvragen die zijn gedaan voordat deze wijzigingsregeling in werking is getreden. Dat betekent dat elke aanvrager geacht wordt in te stemmen met openbaarmaking op grond van deze nieuwe bepaling, ongeacht het moment waarop de aanvraag is gedaan.

Buitenlands rekeningnummer
In de regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag dient aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. Deze regeling is aangepast, zodat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.

Meldplicht gemeente
De verplichting dat werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen dit moesten melden aan de gemeente is geschrapt. Dit leidt ertoe dat dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden geaccepteerd worden.

Tot slot
De verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019. Het kabinet onderzoekt daarnaast of er in het kader van de NOW een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen wal en schip vallen. Ook wordt gekeken naar een oplossing voor sommige sectoren of bedrijven waarvoor de NOW weinig of geen soelaas biedt, vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. Minister Koolmees verwacht hier de Tweede Kamer op korte termijn over te berichten.

Vragen? Neem contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht van BASE Advocaten.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws