Ondernemerschap

Blog Daikin Nederland: hoe ventilatiesystemen helpen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Daikin Nederland - Capelle aan den IJssel

HVAC-systemen lijken in de media nog wel eens verantwoordelijk te worden geacht voor verspreiding van het COVID-19 virus, maar zouden eerder erkend moeten worden als wapen in de strijd tegen het virus in gebouwen en ruimtes.

Chinees onderzoek
De laatste tijd duiken er diverse artikelen op in de media over de rol die airconditioning systemen zouden spelen in de COVID-19 pandemie. In veel van die artikelen kwam een Chinees onderzoek naar voren dat de verspreiding van het coronavirus beschreef in een restaurant in Guangzhou, China. Het werd veel gebruikt om de rol van airconditioning systemen bij verspreiding van het virus aan te duiden, echter werd het niet altijd juist geïnterpreteerd. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs aan te voeren dat airconditioningsystemen daadwerkelijk een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Het onderzoek, genaamd: “Evidence for probable aerosol transmission of SARS-CoV-2 in a poorly ventilated restaurant”, benadrukt eigenlijk het feit dat in het bewuste restaurant in China al sprake was van slechte ventilatie (tussen de 2,7 en 3,7 m3/u p/p). De meeste experts en professionele brancheorganisaties adviseren hele andere ventilatiewaarden dan hier aanwezig waren, zelfs 10x(!) hogere waardes dan hier sprake van was.

Goede ventilatie
Het genoemde onderzoek laat tevens en vooral zien wat het belang is van goede ventilatie en dat ventilatiesystemen een belangrijke factor zijn in een gezond binnenklimaat, dat virussen, bacteriën en andere vervuiling tegengaat. Het verwijdert vervuilde lucht naar buiten en het brengt gefilterde, verse buitenlucht naar binnen. Zodra er een met het coronavirus besmet persoon in een gebouw aanwezig is, is het ventileren de enige manier om ervoor te zorgen dat anderen er niet mee besmet worden en de binnenlucht goed gereinigd wordt.

Dus in de huidige situatie, waarbij het coronavirus verspreid kan worden door personen, kunnen HVAC oplossingen juist een grote rol in de preventie van infectie spelen. Dit is ook zo erkend door grote Europese en internationale brancheorganisaties zoals REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Association) en de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), die recent nog het belang aangaven dat ventilatie-technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de ontstane situatie. Ook het Nederlandse RIVM verklaart: "Vooralsnog is de conclusie dat de rol van deze installaties in de verspreiding van SARS-CoV-2 nog niet volledig opgehelderd is, maar dat dit geen rol lijkt te hebben gespeeld in de epidemie en dat er geen reden is het huidige beleid aan te passen." (https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing)

Aan brancheorganisatie Techniek Nederland werd medegedeeld: "Volgens het RIVM is niet aangetoond dat het coronavirus zich via de lucht verspreidt. Het instituut baseert die uitspraak op de huidige inzichten. Volgens het RIVM zijn er dus ook geen aanwijzingen dat ventilatiesystemen een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus. Het RIVM concludeert dat het aanpassen van ventilatiesystemen niet nodig is voor de bestrijding van het coronavirus." https://www.technieknederland.nl/nieuwsberichten/rivm-vindt-goede-ventilatie-belangrijk-maar-ziet-geen-verband-met-corona

Recente studies
De verspreiding van het coronavirus vindt voornamelijk via de lucht plaats. Recente studies laten zien dat het virus via bioaerosols direct door mensen wordt ingeademd. Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken die de suggestie wekken dat een tekort aan ventilatie de verspreiding in de hand zou werken. Daarom is goede ventilatie in kantoren, scholen en andere in gebouwen zo belangrijk om het risico op infectie te verkleinen. Het onderzoek: “Association of infected probability of COVID-19 with ventilation rates in confined spaces: A Wells-Riley equation-based investigation”,  laat een wiskundig model zien om een schatting te maken van de correlatie tussen de kans op infectie en de mate van ventilering. Dit onderzoek laat zien dat hoe hoger de ventilatiegraad per uur in een ruimte is, hoe lager de mogelijke kans op infectie bij de personen die zich in die ruimte bevinden. Dat houdt dan dus automatisch in dat de kans op infectie groter is als er niet goed wordt geventileerd, of als er helemaal geen sprake is van ventilatie in een ruimte waar mensen komen.

Verplaatsing van frisse lucht
De recente wetenschappelijke onderzoeken en bevindingen worden ook ondersteund door grote medische instituten en organisaties als de WHO (World Health Organization) and the ISS (Istituto Superiore di Sanità – Rome, Italy), die inzien wat het belang is van de verplaatsing van frisse lucht in gebouwen. Professor Le Foche, clinisch immunologist aan de Policlinico Umberto I in Rome: “Vanuit mijn medisch standpunt, kan ik zeggen dat een goed ontworpen ventilatiesysteem, dat de juiste luchtuitwisseling in een gebouw kan garanderen, kan daadwerkelijk helpen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De introductie van schone lucht en tegelijkertijd het verwijderen van vervuilde lucht is absoluut aan te raden.  Het helpt de lucht te zuiveren, en reduceert de kans op besmetting bij degenen die aanwezig zijn in een gebouw.”

Conclusies
De conclusie die experts trekken is dat airconditioning- en ventilatiesystemen bijdragen in het reduceren van de concentratie van coronadeeltjes in de lucht en gaan daarmee het risico op verspreiding tegen. Uiteraard is het bij de inzet van goede ventilatiesystemen ook essentieel dat deze regelmatig goed worden onderhouden en gereinigd.

Een ander belangrijk aspect gerelateerd aan het gebruik van juiste ventilatie, en schone lucht binnen, is de mate van filtering van lucht die van buiten komt. Je wilt alleen schone en gefilterde lucht van buiten naar binnen toelaten. In plaats van zorgen te maken over de airconditioning zouden facility managers hun ventilatiesysteem – als die aanwezig is- moeten gebruiken om de kans op besmetting bij aanwezige personen te verkleinen. En als er geen ventilatie aanwezig is, dient men zich wel bewust te zijn van het feit dat dergelijke systemen bijdragen aan de preventie.

Tips voor facility managers van gebouwen, afkomstig van het REHVA (REHVA Guidance document, april 2020):

1. Beveilig de ventilatie van ruimtes met buitenlucht
2. Schakel de ventilatie minstens 2 uur voor de gebruiksduur van het gebouw op de nominale snelheid en 2 uur na de gebruiksduur van het gebouw op een lagere snelheid.
3. Schakel 's nachts en in het weekend de ventilatie niet uit, maar laat de systemen op lagere snelheid draaien.
4. Zorg voor een regelmatige luchtverversing met open ramen (zelfs in mechanisch geventileerde gebouwen).
5. Houd de toiletventilatie 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf
6. Vermijd open ramen in toiletten om de juiste richting van de ventilatie te verzekeren.
7. Instrueer de bewoners van het gebouw om toiletten met gesloten deksel door te spoelen.
8. Schakel de luchtbehandelingskasten met recirculatie om naar 100% buitenlucht.
9. Inspecteer de apparatuur voor warmteterugwinning om er zeker van te zijn dat lekkages onder controle zijn.
10. Schakel de ventilatorconvectoren uit of bedien deze zodat de ventilatoren continu aan staan.
11. Wijzig de instellingen van de verwarming, koeling en bevochtiging niet.
12. Plan geen kanaalreiniging voor deze periode
13. Vervang de centrale buitenlucht- en afvoerluchtfilters zoals gewoonlijk, volgens het onderhoudsschema.
14. Regelmatige vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan het filter moeten worden uitgevoerd met gemeenschappelijke beschermende maatregelen, waaronder ademhalingsbescherming.

Heeft u vragen over uw ventilatie(systeem) of wilt u meer weten over de vele mogelijkheden van Daikin, neem dan contact op met uw installateur of met de collega's van Sales Support per telefoon op 088 324 54 55 of per e-mail op verkoop@daikin.nl.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Daikin Nederland

Daikin zet zich als bevlogen marktleider in voor een steeds beter binnen- én buitenklimaat.

Meer nieuws