Ondernemerschap

Blog Yvonne Sørensen (Sørensen Advocaten): heeft u recht op werktijdverkorting in verband met het coronavirus?

Sørensen Advocaten - Rotterdam

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verleent werktijdverkorting aan bedrijven die als gevolg van het coronavirus tijdelijk onvoldoende werk voorhanden hebben om (al) hun werknemers aan het werk te houden.

Werktijdverkorting houdt in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is, over de niet gewerkte uren een WW-uitkering betaald krijgen. Werktijdverkorting is alleen mogelijk indien de oorzaak van de werkvermindering niet tot het normale bedrijfsrisico van de werkgever behoort en de werkgever een vergunning heeft om de werktijdverkorting toe te passen. Corona behoort niet tot een normaal bedrijfsrisico.

Een werkgever kan digitaal een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Voor het aanvragen van werktijdverkorting klik hier. Desgewenst dienen wij voor EUR 300,– excl. BTW de aanvraag voor u in.

Een vergunning wordt alleen verleend als er door het coronavirus in een periode van minimaal 2 weken tot maximaal 24 weken tenminste 20% minder werk is. De vergunning geldt maximaal 6 weken. AIs er na afloop van de vergunning nog geen verbetering binnen het bedrijf is, kan een verlenging van de vergunning worden aangevraagd. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

Bent u verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn werknemers ziek worden of gewond raken door of vanwege het werk. Het is met andere woorden de verantwoordelijkheid van een werkgever om zijn werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. Als werknemers door het werk het risico lopen om besmet te raken met het coronavirus, dan is het aan de werkgever om al het mogelijke te doen om besmetting te voorkomen.

De werkgever dient met betrekking tot het coronavirus dus de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Een werkgever kan bijvoorbeeld haar medewerkers verplichten niet af te reizen naar corona besmette gebieden (zie hiervoor de reisadviezen van het RIVM) vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Verder kan een werkgever de volgende preventieve maatregelen nemen om besmetting te voorkomen:

•    Instructies geven over frequent handen wassen, het hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes;
•    Het gebruik van papieren handdoekjes in plaats van handdoeken;
•    Zorgen dat er voldoende zeep en papieren handdoekjes aanwezig zijn;
•    Het vaker schoon (laten) maken van zaken die besmetting makkelijk overdraagbaar maken, zoals deurklinken, toetsenborden en telefoons;
•    Afspreken dat er geen handen worden geschud.

De werkgever dient in elk geval de richtlijnen van de RIVM te volgen.

Als een werknemer besmet raakt en de werkgever heeft alles gedaan wat hij kon doen om besmetting te voorkomen, dan heeft de werkgever voldaan aan zijn zorgplicht. Als de werkgever zijn werknemers niet optimaal heeft beschermd tegen besmetting, dan heeft hij niet voldaan aan zijn zorgplicht. Dat kan financiële consequenties hebben als het gaat om de aansprakelijkheid van de werkgever.

Moet u werknemers thuis laten werken?

Wanneer de kans op besmetting op de werkvloer groter is dan de kans op besmetting thuis en thuiswerken niet nadelig is voor de bedrijfsvoering, dan zal moeten worden toegestaan dat medewerkers thuis werken.

Wanneer thuiswerken geen optie is, moet de werkgever zorgen voor de maximale voorzorgsmaatregelen op het werk om besmetting te voorkomen.

Heeft een werknemer in quarantaine recht op doorbetaling van zijn loon?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de situatie.

Zieke werknemer
Als een werknemer ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft hij recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid. De werknemer is dan immers ten gevolge van ziekte verhinderd om de bedongen arbeid te verrichten.

Werknemer is (nog) niet ziek
Als een werknemer uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, uit eigener beweging in quarantaine gaat, dan is (nog) geen sprake van ongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een werknemer geen recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de werkgever komt.

Als de werknemer op verzoek van de werkgever niet werkt, komt dit voor rekening van de werkgever en heeft de werknemer recht op loon. Dit is ook het geval als de werknemer vanwege een zakenreis in quarantaine moet.

Van een niet zieke werknemer kan worden verwacht dat hij (indien mogelijk) vanuit het quarantaine-adres werkzaamheden verricht. De werknemer heeft dan in ieder geval recht op loon over de uren die hij heeft gewerkt.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpt Sørensen Advocaten graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws