Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: NOW-regeling 2.0

BASE Advocaten - Rotterdam

Nu de coronamaatregelen voorlopig nog wel even voortduren en het huidige noodpakket binnenkort tot een einde loopt, is vandaag het tweede noodpakket banen en economie aangekondigd. Dit noodpakket bevat onder meer een verlenging en aanpassing van de regeling tegemoetkoming loonkosten (de NOW-regeling). De verlengde regeling staat zowel open voor werkgevers die onder de huidige regeling al een aanvraag hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. De systematiek van de tegemoetkoming van deze ‘NOW-regeling 2.0’ is grotendeels gelijk aan de eerdere regeling, maar bevat ook enkele wijzigingen. Hieronder worden enkele punten aangestipt.

De NOW-regeling wordt verlengd met een periode van drie maanden. Dit betekent dat een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De tegemoetkoming bedraagt – net als in de huidige regeling – 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

De referentiemaand voor de loonsom wijzigt in de verlengde NOW-regeling van januari naar maart 2020 (de peildatum is 15 mei 2020). Daarnaast geldt – met name als tegemoetkoming voor seizoensgebonden bedrijven – dat in de al lopende NOW-regeling maart ook als referentiemaand wordt genomen indien de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 hoger is dan in de maanden januari, februari en maart 2020. Deze aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt.

Onder de huidige NOW-regeling geldt een correctie op de loonsom van 150% van het loon van de betreffende werknemer indien voor hem een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV is ingediend. Het kabinet heeft zich gerealiseerd dat ontslagen niet in alle gevallen voorkomen kunnen worden. Daarom heeft het kabinet besloten om de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van een bedrijfseconomisch ontslag aan te passen voor de tweede tranche van de NOW-regeling. De correctie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dit betekent dat de 'boete' van 50% komt te vervallen. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.

In de verlengde NOW-regeling wordt verder de forfaitaire opslag verhoogd van 30% naar 40%, zodat de NOW-regeling ook een bijdrage kan leveren aan andere kosten dan loonkosten. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlengde NOW-regeling over dit jaar geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Tot slot worden werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. In dat kader dienen zij bij de aanvraag bij het UWV een verklaring af te leggen.

Vragen? Neem contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht van BASE Advocaten.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws