Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: werkgever mag relschopper wel de laan uitsturen

BASE Advocaten - Rotterdam

In het Financieel Dagblad staat op 26 januari 2021 een artikel met de kop “Werkgever mag relschopper niet de laan uitsturen”. Deze kop wekt ten onrechte de suggestie dat een werkgever niet iemand zou mogen ontslaan vanwege het feit dat hij aan rellen heeft deelgenomen. Een dergelijk verbod bestaat echter niet.

Wel is het zo dat wanneer je een dergelijk ontslag via de kantonrechter laat verlopen, de kantonrechter niet snel tot een beëindiging van het dienstverband kan overgaan. In het artikel in het Financieel Dagblad wordt op deze situatie ingegaan. Besproken wordt dat het van de omstandigheden van het geval zal afhangen of een rechter tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan en zal overgaan wanneer een werkgever daarom verzoekt. Relevante omstandigheden zijn bijvoorbeeld de positie van de werknemer, de aard van de functie en of het getoonde wangedrag effect heeft op de wijze waarop de werknemer zijn werkzaamheden nog kan uitoefenen. Ook zal de rechter altijd per geval de belangen afwegen.

Maar het gegeven dat een rechter niet snel zal (of kan) overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, betekent niet dat een werkgever een werknemer niet kan ontslaan wanneer hij de betreffende werknemer op televisie heeft zien rellen en misschien wel een winkel heeft zien plunderen. Een ontslag kan namelijk ook plaatsvinden door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Dit is ook precies wat er is gebeurd in een vergelijkbare kwestie die in 2016 heeft gespeeld.

In 2016 kwam tijdens de televisie-uitzending van een groot internationaal darttoernooi in Newcastle een man in beeld die een bordje omhoog hield met daarop de tekst “Kenneth Vermeer hangen!”. Kenneth Vermeer was destijds keeper van Feyenoord. Eerder dat jaar had iemand een pop in de Amsterdam Arena opgehangen die de Feyenoordkeeper voorstelde. Deze bedreiging leidde tot veel landelijke ophef, de betreffende persoon is ook vervolgd. De beelden van de man die het bordje bij het dartstoernooi omhoog hield, leidde wederom tot veel ophef. Ook de werkgever van de man kreeg de beelden te zien. Dit betrof Reade, een bedrijf dat gespecialiseerd is in revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Het bedrijf reageerde direct op het incident en verklaarde dat de Raad van Bestuur en de medewerkers van Raede met klem afstand nemen van de betreffende individuele actie. De werknemer werd ook direct op non-actief gesteld. Vervolgens zijn er gesprekken tussen partijen gevoerd. De uitkomst was dat het dienstverband werd beëindigd.

Een dergelijk scenario zou ook heel goed mogelijk zijn wanneer een werkgever een werknemer op televisie ziet die aan het rellen is. Wanneer de omstandigheden mogelijk niet dusdanig zijn dat een kantonrechter kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, kan een werkgever wel een stevig gesprek met de betreffende werknemer voeren. Uitkomst van dit gesprek kan zijn dat het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd. Of dit de wens is en of dit lukt is nog de vraag, maar het mag wel.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht van BASE Advocaten. 

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws