Ondernemerschap

Blog Karlijn Kapel (Sørensen Advocaten): eindrapport commissie regulering van werk

Sørensen Advocaten - Rotterdam

De Commissie Borstlap komt in het eindrapport met 47 adviezen om de arbeidsmarkt te hervormen. De Commissie heeft in opdracht van het kabinet geadviseerd over de nieuwe regels rond werk. Deze aanpassingen zijn nodig omdat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende is toegesneden op (toekomstige) behoeften en omstandigheden. De hervorming moet de kloof tussen werknemers, zelfstandigen en flexwerkers dichten.

Er zijn volgens de Commissie vier vereisten voor toekomstgerichte regels rondom werk: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. Deze vereisten moeten vorm krijgen binnen de regels die gelden in de Europese Unie en op internationale markten. Voor elk van deze vereisten heeft de Commissie adviezen opgesteld over nieuwe regels voor werk die zouden moeten gelden in het land waarin men wil werken.

Wendbaarheid

Wendbaarheid op een beweeglijke arbeidsmarkt is noodzakelijk. Werkgevers kunnen dan soepel inspelen op technologische ontwikkelingen en marktveranderingen en organiseren de wendbaarheid van hun organisatie intern. De Commissie adviseert een vergroting van de interne wendbaarheid binnen het arbeidsrecht, de verdwijning van financiële prikkels rondom extern flexwerk, vereenvoudiging van het switchen tussen contractvormen en het terugdringen van extern flexwerk binnen het arbeidsrecht.

Duidelijkheid

Het land waarin wij willen werken kent een ordelijke arbeidsmarkt met drie mogelijkheden voor werkenden: als zelfstandige, met een contract voor (on)bepaalde tijd en op uitzendbasis. De Commissie adviseert ordening van contractvormen en het vergroten van opeisbaarheid van rechten, een heldere en eerlijke afbakening tussen werknemers en zelfstandigen en het toestaan van driehoeksverhoudingen waar die toegevoegde waarde hebben.

Weerbaarheid

In het land waarin wij willen werken zijn werkenden weerbaar . Zij kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden. De Commissie adviseert daarom een levenslang, persoonlijk ontwikkelbudget te ontwikkelen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden en een WW-uitkering voor werknemers die inkomensschokken voorkomt. De WW-uitkering moet hoog en kort worden. Daarnaast is het van belang het risico van vermindering van menselijk kapitaal en het risico van uitval als gevolg van ziekte of werkloosheid te beperken.

Wederkerigheid

Er moet sprake zijn van wederkerigheid tussen werkenden, werkgevers en het collectief. Tegenover het recht op ondersteuning en collectieve voorzieningen moeten volgens de Commissie twee plichten staan: de plicht om een financiële bijdrage te leveren door premie- en belastingafdracht en de plicht om de handen uit de mouwen te steken.

De belangrijkste adviezen

– Flexwerk moet flink duurder worden dan vast personeel en een groot deel van de flexconstructies moet verdwijnen. Een tijdelijk of vast arbeidscontract, zelfstandig ondernemerschap en werk via een uitzendbureau blijven als mogelijkheden over.
– Het ontslagrecht moet soepeler worden en vast personeel moet minder stevig worden beschermd.
– ZZP’ers moeten een verplichte basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid krijgen en de belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Er moet gelijke fiscale behandeling van arbeid zijn voor alle werkenden.
– Bij ziekte moeten werkgevers niet twee maar één jaar loon doorbetalen aan hun werknemers.
– Er moet meer en betere begeleiding komen voor werklozen.
– Er moet bij de geboorte een levenslang persoonlijk ontwikkelbudget worden toegekend. De werkgever dient dit ontwikkelingsbudget maandelijks aan te vullen.

Voor het gehele rapport van Commissie Borstlap, klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws