Ondernemerschap

Blog Yvonne Sørensen (Sørensen Advocaten): wat behoort tot het vakantieloon?

Sørensen Advocaten - Rotterdam

In deze zaak was de vraag aan de orde wat er precies behoort tot het loon dat een werkgever aan zijn werknemer dient te betalen over de dagen dat de werknemer vakantie geniet.

Eerste aanleg

De werkneemster (een chauffeur) heeft in eerste aanleg gesteld dat haar werkgever gedurende haar dienstverband niet het juiste loon over vakantiedagen aan haar heeft betaald. De werkgever rekende immers bij de berekening van het loon ten onrechte de gemaakte overuren inclusief toeslagen, de jaarlijks terugkerende bonus en de verblijfskostenvergoeding niet mee. De werkgever heeft de vordering betwist. De kantonrechter heeft geoordeeld dat structureel overwerk, de bonus en de verblijfskostenvergoeding behoren tot het vakantieloon. De vorderingen van de werkneemster werden toegewezen.

Het hoger beroep

De werkgever vorderde in hoger beroep vernietiging van het vonnis van de kantonrechter en afwijzing van de vorderingen van de werkneemster.

Het hof stelde het volgende voorop. Op grond van artikel 7:639 lid 1 BW heeft een werknemer gedurende zijn vakantie recht op doorbetaling van het loon. Dit artikel geldt voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen. Voor het antwoord op de vraag wat de omvang van de beloning tijdens de vakantie dient te zijn, is de uitleg van het Hof van Justitie van de EU doorslaggevend. Ook op grond van de wetsgeschiedenis en de rechtspraak van de Hoge Raad geldt een ruim loonbegrip. Het hof ging daarom eveneens uit van een ruim loonbegrip. Van belang is dat de werknemer de gelegenheid moet hebben van zijn werkinspanningen te herstellen en dat hij niet moet worden weerhouden van het opnemen van een vakantie door een lager salaris over vakantiedagen.

Verblijfskostenvergoeding en bonus

Met de verblijfskostenvergoeding worden de onderweg gemaakte kosten vergoed. De werkneemster heeft niet betoogd dat het bedrag dermate hoog is dat de verblijfskostenvergoeding in werkelijkheid niet wordt aangewend voor de betaling van onkosten en dus verkapt loon is. Het Hof van Justitie van de EU zondert zuivere onkostenvergoedingen uit van het over vakantiedagen te betalen loon. De verblijfskostenvergoeding valt daarom niet onder “loon”.

Het opnemen van de vakantie beïnvloedt de bonus niet in negatieve zin. Het hof is daarom van oordeel dat de bonus niet in het vakantieloon behoeft te worden meegenomen.

Overuren

De overuren bedragen een aanzienlijk deel van de inkomsten van de werkneemster. De overuren dienen bij het bepalen van de omvang van het salaris waarop de werkneemster tijdens de vakantiedagen recht heeft, mee te worden genomen. Het overwerk gebeurde jarenlang structureel en is daarmee onderdeel geworden van de verbintenissen die voor de werkgever en de werkneemster uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien. Er moet voorkomen worden dat het opnemen van vakantie een aanzienlijke inkomstenderving inhoudt.

De overuren inclusief onregelmatigheidstoeslag dienen door de werkgever betaald te worden om tot het juiste loon over vakantiedagen te komen. Daarnaast heeft de werkneemster rechtop 10% wettelijke verhoging over dit bedrag.

Voor de gehele uitspraak van het hof klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten via 010-2492444.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws