PKF Wallast: corona-update – overheidssteunpakket 3.0

03-09-20

Een corona-update van partner PKF Wallast naar aanleiding van de recente bekendmakingen door het kabinet. Een korte samenvatting van de belangrijkste steunmaatregelen in onderstaande infographic van de rijksoverheid. Een overzicht van de belangrijkste punten van de afbouw van de regeling voor uitstel van betaling van belasting staan onder 2.

1. Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020; steunpakket 3.0

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast en aangescherpt. De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het verlengde steun- en herstelpakket afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer aangeboden. Het gaat onder andere om de volgende maatregelen:

NOW (tegemoetkoming loonkosten)
De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen NOW.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)
Deze regeling wordt ook met negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
Alle voorwaarden & aanpassingen Tozo.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar €90.000. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen TVL.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKB, GO-C en KKC.

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen
Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Het kabinet investeert onder andere in een nationale scale-up faciliteit (€150 miljoen) en reserveert €300 miljoen om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Ook stelt het kabinet €150 miljoen beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft €255 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Aanvullend sociaal pakket
De komende maanden zullen sommige mensen hun huidige baan verliezen en op zoek moeten naar ander werk. Anderen zullen de overstap willen maken van hun huidige werk naar ander werk met meer toekomstperspectief. Het kabinet wil mensen daarbij helpen. Daarom trekt het kabinet geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Daarnaast gaat het kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis – zoals jongeren – extra ondersteunen. Ook wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden helpen. In totaal trekt het kabinet voor dit aanvullend sociaal pakket ruim €1 miljard uit.

2. Afbouw uitstel van betaling en enkele andere fiscale maatregelen
 
Einde uitstel
Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Het kabinet wil echter niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen hier aanleiding toe geeft, kan hier opnieuw naar worden gekeken.

Terugbetalingsregeling en maatwerk
Ongeveer 44.000 ondernemers hebben inmiddels zelf uit eigen beweging hun opgebouwde belastingschuld afgelost, nadat zij eerst 3 maanden uitstel hadden gekregen. Terugbetalen hoeft niet zo snel. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terugbetalen. Als de periode van twee jaar te kort is voor een ondernemer zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van het bestaande beleid. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.

Verlaging invorderingsrente verlengd
Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. Zo hebben ondernemers de komende tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn. De belastingrente gaat wel weer naar 4%, omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd naar 4% in plaats van de oorspronkelijke 8%. Zo worden ondernemers niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

Reisaftrek en andere maatregelen
Ook enkele andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, lopen door tot 1 januari 2021. Daarnaast is een nieuwe maatregel getroffen: werknemers behouden het recht op reisaftrek voor ov-kosten voor woon-werkverkeer die zij niet van de werkgever vergoed krijgen, ook al werken zij thuis. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.

 

Datum en maatregel

1-okt-20

Een initieel verzoek om uitstel van betaling voor 3 maanden kan nog worden ingediend tot 1 oktober 2020. Ook kan tot die tijd nog een verzoek om verlengd uitstel van betaling worden ingediend. Het uitstel geldt tot uiterlijk 31 december 2020. De goedkeuring voor EB/ODE wordt niet verlengd. 

1-jan-21

Voldoen aan nieuw opgekomen aangifte- en betalingsbetalingsverplichtingen; eerder als het uitstel eerder afloopt en geen verlengd uitstel is aangevraagd. 

1-jan-21

Start aflossen opgebouwde belastingschuld in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen. Geheel of gedeeltelijk aflossen vóór die datum is uiteraard mogelijk. In de brief die ondernemers ontvangen als het initiële uitstel eindigt, wordt hierop ook gewezen. 

1-jan-21

Afbouw verruimde deblokkeringsregeling voor g-rekeningen. Overschotten worden gedeblokkeerd als de ondernemer zich aan de betalingsregeling houdt en nieuw opgekomen verplichtingen bijhoudt. Dit betekent dat de verruiming van de deblokkeringsregeling blijft gelden zolang de betalingsregeling van maximaal 24 maanden loopt. Uitwinning van het g-rekeningsaldo en afwijzing van een verzoek tot deblokkering is mogelijk indien en voor zover nieuw opgekomen verplichtingen niet worden nagekomen of aflossingstermijnen niet worden voldaan. 

1-jan-21

Met ingang van 1 januari 2021 worden in alle gevallen weer betalingsverzuimboetes verschuldigd voor het niet voldoen aan nieuw opgekomen betalingsverplichtingen die ontstaan vanaf 1 januari 2021. 

Vanaf 1 jan 2021

Tot 1 januari 2021 geldt dat belastingschulden waarvoor uitstel is verleend in beginsel niet actief worden ingevorderd.  Als lopende verplichtingen na 1 januari 2021 niet worden hervat of aflossingen op de opgebouwde schuld niet tijdig worden gedaan, zal de Belastingdienst de reguliere invorderingsmaatregelen (betalingsherinnering, aanmaning, etc.) hervatten. Dat kan al eerder het geval zijn als de 3 maanden uitstel verstreken zijn en geen verlengd uitstel is aangevraagd. 

Vanaf 1 jan 2021

Als het aflossen van de opgebouwde schuld niet mogelijk is binnen de maximale termijn, maar aannemelijk is dat de onderneming wel levensvatbaar is, kan worden gezocht naar een maatwerkoplossing binnen het reguliere beleid. 

Meer nieuws