PKF Wallast: preview Prinsjesdag 2020

01-09-20

Traditiegetrouw lekt er voor Prinsjesdag al het een en ander uit omtrent de begroting, en in het bijzonder de fiscale plannen, voor het aankomende jaar. Vooruitlopend op, en uiteraard onder voorbehoud van, deze wijzigingen wil partner PKF Wallast u alvast informeren. Zij gaan daarbij kort in op een aantal verwachte maatregelen en hun voorlopige visie daarop. PKF Wallast heeft zich daarbij geconcentreerd op de belangrijkste maatregelen.

Bedrijven

Vennootschapsbelasting: tarief & tariefschijven
De vennootschapsbelasting blijft twee tariefschijven houden. Het lage tarief wordt, in lijn met eerdere aankondigingen, verlaagd naar 15%. Wel wordt de eerste tariefschijf – in verschillende stappen – verlengd tot € 400.000. Het toptarief, voor winsten boven de € 400.000, blijft vooralsnog 25%.

Commentaar PKF Wallast:

Met de verlaging en verlenging van de eerste tariefschijf beoogt het kabinet het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Een bijkomstig effect is dat door de verlenging van de eerste tariefschijf een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting minder interessant wordt.
Door middel van een fiscale eenheid wordt er vennootschapsbelasting geheven van meerdere entiteiten alsof er één belastingplichtige is. Dit betekent dat het tariefopstapje maar één keer geeffectueerd kan worden. Met deze nieuwe tariefstructuur levert het tariefopstapje maximaal € 40.000 per vennootschap op. Uw adviseur kan voor u nagaan of een fiscale eenheid nog wel interessant is.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Bedrijven die investeren kunnen aanspraak maken op een korting van de af te dragen loonheffing. Deze systematiek is vergelijkbaar met de S&O-aftrek voor de WBSO. Helaas is er verder nog weinig bekend over de invulling van deze nieuwe investeringskorting.

Bedrijfsopvolgingsregeling
In mei van dit jaar bood Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief de “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel” aan de Tweede Kamer aan. In dit document werd de doelmatigheid van de bedrijfsopvolgingsregeling aan de orde gesteld. Nadien zijn ons meerdere signalen ter ore gekomen dat de bedrijfsopvolgingsregeling zoals we hem nu kennen sterk versoberd of misschien wel afgeschaft gaat worden. Onduidelijk is of dat in deze begroting al zal gebeuren.
Gelet op de lange doorlooptijd van een bedrijfsopvolging is het daarom raadzaam – als u een bedrijfsopvolging overweegt  – op korte termijn contact op te nemen met uw adviseur. 

Privé personen
Inkomstenbelasting: tarief, arbeidskorting, zelfstandigenaftrek
De eerste schijf voor de inkomstenbelasting wordt verlaagd met 0,2 procentpunt naar 36,9%. In aanvulling op deze verlaging zal de arbeidskorting, een inkomensafhankelijke korting voor werkenden, worden verhoogd. Met deze maatregel wil het Kabinet de werkenden laten profiteren om zo de economie te stimuleren.

De zelfstandigenaftrek, een aftrek voor zzp’ers, wordt verder versoberd. Het is dan ook de verwachting dat zij niet gaan profiteren van deze begroting. De zelfstandigenaftrek wordt verder beperkt naar € 3.200 in 2028. Overweging van het Kabinet voor deze maatregel is de verdere uniformering van de belasting op verschillende soorten arbeid.

Woning- en vastgoedmarkt
Veruit de meeste aandacht in de media ging uit naar de plannen van het Kabinet met de overdrachtsbelasting. Volgens de berichten is het Kabinet voornemens om de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt – dat zijn personen tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een huis kopen –  te verlagen naar 0%. Tegelijkertijd zal de overdrachtsbelasting voor beleggers in woningen – dat zijn kopers die niet zelf in het huis gaan wonen (dus ook ouders die voor hun kind kopen) – worden verhoogd van 2% naar 8%. Dit geldt ook voor tweede woningen. Het Kabinet voert daarnaast ook hier een lastenverzwaring voor bedrijven door. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden stijgt ook van 6% naar 8%.

Commentaar PKF Wallast:

De startersmaatregel heeft veel aandacht gekregen in de media. Uit onderzoek volgt dat deze maatregel slechts zeer beperkt bijdraagt aan een verbetering van de slechte positie van starters op de woningmarkt. De kwalificatie van starter is daarnaast ook problematisch. Zo blijkt uit onderzoek van Dialogic in opdracht van het Ministerie van Financiën dat er  “geen databron( is) die deze informatie met zekerheid kan verstrekken.” Wij zijn dan ook benieuwd of deze maatregel daadwerkelijk wordt doorgevoerd en zo ja, hoe de voorwaarde van “starter” zal worden ingestoken. Wij sluiten op voorhand niet uit dat deze voorwaarde soepeler zal worden ingevuld.

Wij verwachten dat de bovenstaande maatregelen slechts een klein deel van het totale pakket aan wijzigingen/versoberingen/stimulansen zullen vormen. Uiteraard zullen we u, zoals u inmiddels van ons gewend bent, zo snel mogelijk na de publicatie van de volledige plannen u nader en volledig informeren. Mocht u in de tussentijd alvast met van gedachte willen wisselen over bepaalde verwachte nieuwe maatregelen, neem dan gerust contact op met uw adviseur.

Meer nieuws